ประวัติวัดพุทธไทยถาวรวนาราม 

ประวัติโดยสังเขป

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม  นครนิวยอร์ก  มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานที่ตั้ง วัดพุทธไทยถาวรวนาราม  นครนิวยอร์ก Wat Buddha Thaithavornvanaram Of New York 76-16 46 Avenue,Elmhust, New York 11373 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2537 เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม พุทธศักราช  2537 ผู้เริ่มก่อตั้ง พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร  จิตฺตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และประธานบริหาร วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก

พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร  จิตฺตถาวโร) ครั้งดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ พระภาวนาพิศาลเถร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม หลังจากได้ประสบผลดีในการฝึกอบรมสมาธิภาวนา และการบำเพ็ญธุดงควัตร ตามคติแห่งพระพุทธศาสนา ก็เพียรเอาภาระ ธุระพระพุทธศาสนาอบรม สั่งสอนพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เข้ามาอบรมปฏิบัติจิตภาวนา และยังก่อให้สาธุชนได้ถวายตัวเป็นศิษยานุศิษย์เพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ และคฤหัสถ์ทั่วไปว่า เป็นพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักพัฒนา เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกรูปหนึ่ง

จุดประกายนิมิต

เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สหรัฐอเมริกา

พุทธศักราช 2529 คณะพระธรรมทูตไทย โดยมติของมหาเถรสมาคม ได้อนุมัติให้พระสงฆ์รวม 5 รูป มีพระธรรมสิริวัฒน์ เลขานุการของสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯ เป็นหัวหน้าคณะ และพระราชพิพัฒนาทร (ขณะนั้นยังไม่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์) เป็นผู้ประสานงาน ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเริกา เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณได้แสดงธรรมะและอบรมสมาธิภาวนา ให้แก่พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก หลายครั้ง ตลอดเวลาประมาณ 23 วัน คือระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2529

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ได้รับการริเริ่มและก่อสร้างขึ้นโดย พระภาวนาพิศาลเถระ (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) สมณศักดิ์เดิมในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งจากเมืองไทยและสหรัฐอเมริกา  วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคม ของเมืองควีนส์ สามารถสัญจรไปมาสะดวก ไม่ห่างจากสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศมากนัก 

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2538 ได้เกิดอัคคีภัยไหม้อุโบสถหลังเก่า ซึ่งใช้ประกอบการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์โดยการนำของพระราชพิพัฒนาทร พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมบริหาร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สร้างอาคารหล้งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 8 ประการคือ

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50  ปี ในปีพุทธศักราช 2539 และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542

2. เพื่อเป็นพระอุโบสถเอนกประสงค์ 4 ชั้น แบบสถาปัตยกรรมไทย ขนาด 12 เมตร คูณ 16 เมตร ค่าก่อสร้าง ประมาณ 2 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ

3. เพื่อใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม และพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา 

4. เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนวิชาการในทางพระพุทธศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติ

5.  เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ เป็นแหล่งค้นวิชาการ ความรู้ ในทางพระพุทธศาสนา

6. เพื่อปลูกฝังศรัทธาและธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม

7. ทำให้วัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป

8. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายสู่สังคมโลก

ปัจจุบัน หลังจากปรับปรุงวัดแล้ว มีพุทธศาสนิชนมาทำบุญ รักษาศีลปฏิบัติสมาธิภาวนามิได้ขาด จึงนับได้ว่า เป็นแหล่งรวมศรัทธาของชาวพุทธ และเป็นแหล่งรวมพลังสามัคคีของชาวพุทธไทยในต่างแดน.

The Temple was established in 1994, by Phra Pisalpattanathorn (Phramaha Thavorn Chittathavaro) Abbot’s Assistant of Wat Putumvanaram in Bangkok, Thailand. The first building burned in a fire on December 2, 1995. In 1999 a new building was built in the Thai style to celebrate His Majesty The King’s the 50th Anniversary on the throne and His 72nd Birthday The building was completed in the year 2000.

Objectives of the Wat Buddha Thai Thavornvanaram of New York :

– to serve as a Buddhist Meditation Center for Thai people and other community

  members

– to provide the opportuinty for learning and Practice of the Thai language    

   information about Buddhism and its faith history and about Thai culture

– give people the opportunity to make merit

– to serve as a gathering place for Thai families on weekends and on holidays

– To provide consuling for people in need

More Details about the Wat or Temple

You are invited to participate in all the temple’s activities : prayer, chanting, meditation and festivals. Join us!

Welcome to our temple.

Let me show you around… The temple was established in 1994. When the first building burned in a fire, a new center was built in 1999. It took 8 Thai workers over 6 months to complete. Many of the decorations, including the roof tiles, were brought here from Thailand.

In the main room, we chant… We chant in Pali (an ancient language used in the Buddha’s time) and Thai. There are English translations and Pali transliterations available. We practice Theravada, one of the two main sects in Buddhism, practiced mainly in Thailand, Cambodia, Laos and Sri Lanka.

..and we meditate.

Times for services vary. There is the offering of food to monks at 10am, prayer at

11am, and evening chanting and meditation from 6:30 pm-7:30pm (services take place a

half hour earlier during the months of Daylight Savings Time).

In the main prayer room we pray…

The main Buddha image of the temple is an exact replica of the Emerald Buddha, the most

revered representation of the Buddha in Thailand. The original is in Bangkok.

..and we have special ceremonies

This image depicts an initiation ceremony. Most Thai men become monks for a short period of time (from a few weeks to a month) at least once in their lives. It is said to bring honor and good karma to both the man and his family

on the Second floor the monks live…

Monks live a simple life. They own little more than a begging bowl, their robes, and perhaps some books. Each monk has his own room. Monks do not have any physical contact with women. If a woman would like to offer something to a monk, she is careful not to make any direct contact with him.

…and they work.

Among other duties, the monks use a computer to help to publish temple newsletters,

publications about Buddhism, and other such materials. There are many free publications

available for the public on the first floor of the temple.

In the kitchen we cook… 

The monks g pindapat (alms rounds) in the neighborhood every day. The lay community also brings food and cooks for the monks who live at the temple. The monks eat a very small breakfast, and then lunch before 12 noon. After that time, they do not eat anything for the rest of the day, but can have drinks during the afternoon and evening.

…and we eat!

The kitchen is also used to prepare food for festivals and special events. After meals have been offered to the monks, the remaining food can be eaten by the lay people. Some typical Thai

dishes are: pad thai, tom yam kung, and som tam.

in the classroom we learn different things..

The temple offers many classes on a variety of topics. Young children take Thai language classes on Saturdays. There are also classes in English, Thai music, and even traditional Thai

massage.

and we practice dance,

Children also learn traditional Thai dances and prepare them for performances at our festivals. Some of the major festivals sponsored by the temple are: Kathin (end of Lent season) in October Songkran (Thai New Year) in April, Visakha (the anniversary of the Buddha’s birth, enlightenment and passing away) in May

This is our temple…

The Kwan Yin image in the courtyard is Chinese in origin. Known as the “goddess of mercy”, she is widely worshipped in Mahayana Buddhism. Her presence is one way in which the temple tries to reach out to Buddhists from all cultures in the New York area.

When you first approach the temple, you will undoubtedly notice the beautiful craft work of the roof and the structure of the building. Designed and built by Thai artisans, the roof tiles and other ceramic details were imported from Thailand. It took over 6 months to complete the building.

In the courtyard, you will find a beautiful statue of Kwan Yin. Known in China and other parts of Asia as the Goddess of Compassion, Kwan Yin is revered by many Thai as well. Another respected image housed in the yard is the Four-faced Brahma. The four faces represent compassion, kindness, happiness and equanimity. Visitors often make wishes and pay their respects to these two images A Thai school is housed in the basement of our temple. Here in the classroom students learn Thai language and culture. Adults also come to learn English, massage and flower arranging.

On the first floor is our main meeting room. Replicas of famous Buddha images -Luong

Pa Seum, Luong Paw Pa Sook, Luong Paw Pa Sai and Luong Paw Pa Sen – are housed in this room. It is said that the originals were created for four daughters of a Laotian king. When forced to flee fighting in Laos, the princesses brought the images with them for safe keeping. They eventually ended up in Bangkok, where they can still be found today.

The main room is used for many activities. Monks are often found discussing aspects of the Dhamma with temple goers and regular chanting and meditation sessions take place in this room. In one corner we sell souvenirs and religious items and also offer free copies of books and tapes about the Dhamma and meditation. six monks live on the second floor of the building. These monks serve the Thai community by giving lectures, leading prayer and chanting sessions and offering advice.

On the top floor of the temple is our meditation room and the replica of the Emerald

Buddha. Created in 1999 by Thai craftsmen, the replica is an exact copy of the Emerald Buddha

housed in Wat Phra Kaow in Bangkok. It was commissioned by His Royal Highness King Rama

IX and is the only exact replica in existence. On the walls in room are photographs depicting the

presentation ceremony of the image in Bangkok. The room is open to the public on Saturdays and Sundays from 9 a.m. until 5 p.m.

The temple sponsors a great variety festivals and special events, to which the entire community is always invited. Here is a short list  of the most important holidays and event: 

Makka Bucha Day -February

Visahka Bucha Day (the anniversary of the birth, Enlightenment and passing away of the

Buddha) – May

Khao Pansaa (the beginning of the Lenten season) -July

Kathin Ceremony (the end of the Lenten season) – November

Songkhran (Thai New Year) – April 13

Please feel welcome to visit our temple. We are always happy to share our culture with

a smile. We look forward to your visit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s